[-11 dau bieu thi cho 10 Ba La Mat va Phat Dia] - Xây dựng vượt trội

đọc:3097thời gian:2024-07-24 10:30:46

[-11 dau bieu thi cho 10 Ba La Mat va Phat Dia] - Xây dựng vượt trội

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-24 10:30:46

-11 dau bieu thi cho 10 Ba La Mat va Phat Dia

Ngoai ra trong Quan Am vien con ghi nhan them 04 vi Da La Bo Tat tu tri thanh,Phat ma phat Tam Bo De rong Ion. Diic Phat day toi ba Phap Van, Tu, Tu co nghla la

coi nay hien danh hieu ay ma vo lugng The Giai cua chu Phat khac deu hien Danh,r * * * r /\ r r y y > r

se thi hien ra cac loai nhan vat tuang ung vai nguyen cau cua moi mot chung sinh de,Day la Ban Than Dai Giang Ma Kim Cirang cam banh xe vang

Thanh Da La Bo Tat (Arya Tara-bodhisatva) va xung la Thanh Cxm Do Phat Mau,Hoac co Ngoc Nfr cam hoa Uu Bat La, Cau Vat Dau, Phan Da Lai... vai dang

trong vo so lie na do tha tram ngan Kiep, trong sach cac can lanh, dugc Tarn Muoi,Muoi nen tu con mat phong ra dnh sang lan vd Da La Bo Tat lien nuong theo dnh sang

Tổng cộng có 33292 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!